Iako su mnogi u fazi izračunavanja poreza, olakšica i osobnih odbitaka, pretpostavljamo da će za 2012. broj prijava građana biti puno manji nego ranijih godina.Iako su mnogi u fazi izračunavanja poreza, olakšica i osobnih odbitaka, pretpostavljamo da će za 2012. godinu broj prijava građana biti puno manji nego ranijih godina. Već prošle godine broj prijava znatno je smanjen iz razloga što je velik dio olakšica tokom 2011. godine potpuno ukinut. Ono što će neke možda ipak potaknuti na podnošenje porezne prijave za 2012. je povećanje osobnog odbitka sa 1.800,00 kn na 2.200,00 kn odnosno sa 3.200,00 kn na 3.400,00 kn za umirovljenike.

Također, već u 2011. godini poslodavac (isplatitelj plaće) imao je zakonsku obvezu da usporedno sa posljednjom isplatom plaće sastavi i konačni obračun poreza po pojedinom djelatniku te na taj način utvrdi postoji li razlika u konačnoj poreznoj obvezi u odnosu na stvarno uplaćeni porez. Ako kojim slučajem postoji preplata poreza po pojedinom djelatniku poduzetnik mu je dužan vratiti preplaćeni porez, a u slučaju ako ukupan obračun na nivou poslodavca ne pokriva preplatu (koja se vraća djelatniku) tada poslodavac traži povrat poreza od Porezne uprave.
Za koje djelatnike poslodavac ne može izraditi godišnji obračun ?
Poslodavac ne može izraditi godišnji obračun za djelatnike koji su u toku godine mijenjali prebivalište (općinu prebivališta), za djelatnika koji nije radio kod poslodavca cijelu godinu  te za djelatnika koji istovremeno radi kod dva poslodavca.
Tko ima obvezu podnijeti poreznu prijavu za 2012.g.?
Obvezu za podnošenje porezne prijave imaju samo osobe koje utvrđuju dohodak na temelju poslovnih knjiga, osobe koje su ostvarile dohodak iz inozemstva (ako porez nije plaćen po propisima Republike Hrvatske), osobe koje su u 2012.g. radile kod dva poslodavca u isto vrijeme kao i članovi posada brodova u međunarodnoj plovidbi. Bez obzira što ne postoji obveza podnošenja porezne prijave, građani i dalje mogu podnijeti poreznu prijavu ako procijene da imaju osnovu za povrat poreza. U tom slučaju moraju u Poreznoj prijavi iskazati sve ostvarene primitke u 2012. godini.
Oblici dohotka za koji se obvezno podnosi porezna prijava
Plaća kod dva ili više poslodavaca u isto vrijeme
Dohodak od obrtničke djelatnosti, slobodnih zanimanja, imovine i imovinskih prava ako se dohodak utvrđuje na temelju stvarnih podataka iskazanih u poslovnim knjigama
Dohodak koji je ostvaren i isplaćen izravno iz inozemstva (ali, samo u slučaju ako porez nije plaćen po tuzemnim propisima)
Plaća na koju poslodavac nije obračunao, obustavio i uplatio porez na dohodak
Drugi dohodak – autorski honorari, Ugovor o djelu (ako isplatitelj koji je obvezan nije obračunao porez na dohodak)
Članovi posade broda u međunarodnim vodama
Mali podsjetnik!
Porezni obveznici koji su po nekom kriteriju obvezni podnijeti poreznu prijavu obvezni su u toj poreznoj prijavi iskazati samo dohodak ostvaren po tim osnovama te plaću ako su je ostvarivali.
Ako je uz dohodak koji je obvezno podnijeti poreznu prijavu, ostvaren i dohodak za koji nema obveze, taj dohodak nismo obvezni iskazati u poreznoj prijavi kao što je to bio slučaj u ranijim godinama.
Ako iz nekih razloga želimo prijaviti i dohodak za koji nismo obvezni podnijeti poreznu prijavu u tom slučaju moramo unijeti sve dohotke koje smo ostvarili u tom poreznom razdoblju. To će biti uglavnom slučaj kada ćemo tražiti povrat poreza.
Dohodak za koji ne treba podnijeti poreznu prijavu
Plaća ostvarena kod jednog poslodavca ili više njih u različito vrijeme, ali samo pod uvjetom da kod prelaska drugom poslodavcu u toku mjeseca nisu oba poslodavca koristila osobni odbitak
Mirovina (samo od HZMO-a)
Dohodak od imovine ili najma ako je plaćan predujam poreza po poreznom rješenju
Dohodak od kapitala
Dohodak od osiguranja
Drugi dohodak
Mogući razlozi za podnošenje porezne prijave
Neiskorišten pripadajući osobni odbitak
Poravnanje poreznog opterećenja ako nije napravljen godišnji obračun
Korištenje povećanog osobnog odbitka za porezne obveznike koji žive na područjima od posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područjima
Porezni razredi za  2012.g.
12 %      na iznos do 26.400,00 kn
22,83%   na iznos od 26.400,00 kn do 43.200,00 kn
25 %     na iznos od 43.200,00 kn do 105.600,00 kn
37,5 %    na iznos od 105.600,00 kn do 129.600,00 kn
40%     na iznos iznad 129.600,00 kn.